Kadels Auto Body Donates Turkeys for Thanksgiving

Kadel'sAutoBodyTurkeyDonation2014